Comments 0
כללי

אחת הוועדות החשובות בעירייה היא ועדת התמיכות, זו הקובעת כמה תמיכות נותנת העירייה לעמותות, בתי-כנסת וכדומה. בוועדה יושבים פקידים סטאטוטוריים, בלי אף נבחר פוליטי. הוועדה מקבלת החלטותיה עפ"י קריטריונים שמועצת העיר מאשרת ע"ס המלצות המובאות בפניה. מ"מ ראש העיר, מוטי זפט (מפד"ל), שלח בימים אלה מכתבים לעשרות בתי-כנסת, בהם הסבר מפורט על תמיכות שהם יכולים לקבל, אם יעמדו בתנאים מסוימים הקבועים, וכמובן לאחר מילוי טפסים כנדרש. בין השאר עולה ממכתבו, כי תמיכות יינתנו רק לעמותות המשתמשות במבנה או בקרקע עירוניים בעלי הקצאה מאושרת והיתיר בנייה כחוק. לשכתו של זפט הציעה עזרתה לבתיכנ"ס שטרם עברו תהליך זה. בנוסף, כל עמותה זכאית לסיוע בהוצאות ההחזקה השוטפות של ביהכנ"ס, כשהסכום נקבע עפ"י שטח ביהכנ"ס בהתאם למפורט בהיתר הבנייה. כל ביכנ"ס שעבר הקצאה זכאי גם לסיוע בעלויות שיפוץ או רכישת ציוד לביכנ"ס, אחת לחמש שנים, בשיעור עד 50 אחוז מהעלות בפועל (עפ"י קבלות שיוגשו לעירייה) ולא יותר מ-30 אלף שקל. סעיף נוסף קובע כי בתי כנסת שסיימו בנייה או תוספת בנייה, זכאים לסיוע במימון הצטיידות, עד 200 אלף שקל, ובלבד שלא יותר מ-10 אחוזים מעלות הבנייה. עו"ד רעות גל, עוזרתו של זפט, תעמוד לרשות נציגי בתיהכנ"ס. טל' 9052323.

Leave Comments