Comments 0
הדר גנים

ביום הזיכרון לחללי צ.ה.ל.נלמד משנה לעילוי נשמת יקירינו הי"ד. כל איש אשר ידבנו ליבו, ייתן 20 רגעי לימוד, בזמן הנוח לנו. ונשתדל לסיים ש"ס משניות לעילוינשמת הקדושים. עמדת הלימוד לעילוי נשמה,תוצב במרכז השכונהוהלימוד יערך על דרך של חילופי משמרות לאורך היממה(שתיה חמה וקרה, יוגשו באופן שוטף). 
להרשמה (ציינו שם, טלפון וזמן מועדף לשיבוץ):
 Zikaron.mishna@gmail.com 
ההרשמה תסתיים ביום ג' 3.5.2010, בשעה 22:00  
לפרטים נוספים: אורי שלומאי, 050-5942424

Leave Comments