Comments 0
חדשות

מחר נלמד בעז"ה בלנ"ד את הסוגיה של גזל פחות משווה פרוטה.בבית משפחת כלפה – ברחוב נאות מרגלית 23 (בקוטג'ים בין הרחובות יהודה הנשיא – בן אליעזר) השיעורים מומלצים ביותר. נא ליידע חברים נוספים..
מקורות להכנה:

גזל פחות משוה פרוטה. (פרשת נח)

1. בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לא

כי מלאה הארץ חמס מפניהם, איזהו חמס ואיזה היא גזל, א"ר חנינא חמס אינו שוה פרוטה, וגזל ששוה פרוטה, וכך היו אנשי המבול עושים היה אחד מהם מוציא קופתו מליאה תורמוסים והיה זה בא ונוטל פחות משוה פרוטה וזה בא ונוטל פחות משוה פרוטה, עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין…

2. סנהדרין דף נט עמוד א : והרי פחות משוה פרוטה (שנאסר בדיני בן נח) ! – התם משום דלאו בני מחילה נינהו.

רש"י: " משום דלאו בני מחילה נינהו – שאף ישראל נצטוו על הגזל, אלא שפחות משוה פרוטה אינו נחשב גזל בעיניהם, שעוברין על מדתן שרחמנין הן ומוחלין על דבר קל, אבל בני נח אכזרים הם."

3. רמב"ם הלכות גניבה פרק א הלכות  א-ב

כל הגונב ממון משוה פרוטה ומעלה עובר על לא תעשה שנ'  (ויקרא י"ט י"א) לא תגנבו, ואין לוקין על לאו זה שהרי ניתן לתשלומין שהגנב חייבה אותו תורה לשלם, ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי עובד עבודה זרה ואחד הגונב את הגדול או את הקטן.

אסור לגנוב כל שהוא דין תורה, ואסור לגנוב דרך שחוק, או לגנוב על מנת להחזיר, או לגנוב על מנת לשלם, הכל אסור שלא ירגיל עצמו בכך.

מגיד משנה : אסור לגנוב וכו'. מפורש פ' ד' מיתות, ודין שוה פחות מפרוטה בממון כדין חצי שיעור באיסורין.

4. אין חיוב השבה על פחות משוה פרוטה- ויש לחקור בטעם הדבר אם משום שאינו ממון או משום שהבעלים מוחלים. וכמה נפ"מ בחקירה זו:

הגוזל מחש"ו דלאו בני מחילה או במקרה שהנגזל עומד וצווח שאינו מוחל- לטעם השני חייב להשיב

גזל ארבע מינים שאינם שוים פרוטה- לטעם שאינו ממון- אינו נחשב שלו. (ראה כל זה במנחת חינוך מצוה קל)

גזל פחות משוה פרוטה. (פרשת נח)
1. בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לא כי מלאה הארץ חמס מפניהם, איזהו חמס ואיזה היא גזל, א"ר חנינא חמס אינו שוה פרוטה, וגזל ששוה פרוטה, וכך היו אנשי המבול עושים היה אחד מהם מוציא קופתו מליאה תורמוסים והיה זה בא ונוטל פחות משוה פרוטה וזה בא ונוטל פחות משוה פרוטה, עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין…2. סנהדרין דף נט עמוד א : והרי פחות משוה פרוטה (שנאסר בדיני בן נח) ! – התם משום דלאו בני מחילה נינהו.רש"י: " משום דלאו בני מחילה נינהו – שאף ישראל נצטוו על הגזל, אלא שפחות משוה פרוטה אינו נחשב גזל בעיניהם, שעוברין על מדתן שרחמנין הן ומוחלין על דבר קל, אבל בני נח אכזרים הם."3. רמב"ם הלכות גניבה פרק א הלכות  א-ב כל הגונב ממון משוה פרוטה ומעלה עובר על לא תעשה שנ'  (ויקרא י"ט י"א) לא תגנבו, ואין לוקין על לאו זה שהרי ניתן לתשלומין שהגנב חייבה אותו תורה לשלם, ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי עובד עבודה זרה ואחד הגונב את הגדול או את הקטן.אסור לגנוב כל שהוא דין תורה, ואסור לגנוב דרך שחוק, או לגנוב על מנת להחזיר, או לגנוב על מנת לשלם, הכל אסור שלא ירגיל עצמו בכך.מגיד משנה : אסור לגנוב וכו'. מפורש פ' ד' מיתות, ודין שוה פחות מפרוטה בממון כדין חצי שיעור באיסורין.4. אין חיוב השבה על פחות משוה פרוטה- ויש לחקור בטעם הדבר אם משום שאינו ממון או משום שהבעלים מוחלים. וכמה נפ"מ בחקירה זו:הגוזל מחש"ו דלאו בני מחילה או במקרה שהנגזל עומד וצווח שאינו מוחל- לטעם השני חייב להשיב גזל ארבע מינים שאינם שוים פרוטה- לטעם שאינו ממון- אינו נחשב שלו. (ראה כל זה במנחת חינוך מצוה קל) 

Leave Comments