Comments 0
גמ"ח
בס"ד
ניתן לשאול מהגמ"ח:.

כסאות לאבלים,כסאות למנחמים,ספר הלכות לאבלים
משניות ללימוד בבית האבל,מיחם גדול.
ניתן לקבל סיוע בהשאלת ארון קודש:

איש הקשר לפניות: אושר – 052-4282461
ניתן לתרום להרחבת הגמ"ח ולקבל קבלה המוכרת לצרכי מס.
רחוב חנה רובינא 13,עמותה מס' 8 – 022907 58.

Leave Comments