Comments 0
פרשת שבוע
פרשת ויצא:
"ויפגע במקום…"-יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית"
במסכת ברכות (דף כ"ו עמוד ב')רבי יוסי ברבי חנינא אמר:תפילות אבות תיקנום וכו' ..יעקב תיקן תפילת ערבית.
נחלקו רבותינו אם תפילת ערבית רשות או חובה ופסק רבא תפילת ערבית רשות.
נשאלת השאלה:
מדוע תפילת שכנגד אברהם אבינו חובה ותפילת מנחה שכנגד יצחק אבינו היא חובה ותפילת ערבית שכנגד יעקב אבינו היא רשות??!!
מדוע אינה תפילת חובה כמו שאר התפילות??
תשובה:

 

ברבותינו הקדושים מצינו מס' תשובות לכך ונביא מדבריהם להחכים בתורה ובעבודת שמים.
באברהם אבינו נאמר "וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה' "(בראשית י"ט כ"ז)ומכאן למדו חז"ל שאברהם התפלל,שאין תפילה עמידה אלא תפילה.כנזכר בפנחס(תהילים ק"ו)"ויעמוד פנחס ויפלל".
וביצחק אבינו נאמר"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב"(שם כ"ד ס"ג)ושיחה היא תפילה כפי שנאמר בספר תהילים (כ"ו  ב')"תפילהלעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו".
אברהם ויצחק נגשים לתפילה מתוך מודעות וחשיבות של קביעות.אמנם אצל יעקב אבינו הדבר שונה-"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה":ויפגע במקום וילן שם.."(כ"ח י',יא')ואמרו רבותינו שכאשר הגיע יעקב אבינו לחרן אמר יעקב אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי,ורצה לחזור יעקב למקום שבו התפללו אבותיו הוא הר המוריה ולהתפלל כאבותיו יצחק ואברהם,כיוון שהרהר כן בדעתו לחזור למקום אבותיו ולהתפלל קפצה לו הדרך ולכן נאמר לשון "ויפגע במקום"(מסכת סנהדרין צ"ה ב').
יעקב אבינו לא בא מתחילה להתפלל,יעקב אבינו עובר על מקום אבותיו ואינו מתפלל,ורק כאשר מגיע למקום יעדו נזכר ואומר..הכיצד לא התפללתי!!ולכן תפילתו רשות ולא זכה כאבותיו שהתפילה שכנגדו תהיה חובה.
ומכאן לכל איש ישראל ללמוד שלתפילה ניגשים מתוך מוכנות "היכון לקראת אלהך ישראל"
(עמוס ד,וראה מסכת שבת י' עמ' א').
הסבר נוסף הרי לנו בבעל תורה תמימה(כ"ח  אות ה)במסכת עירובין(דף ס"ה עמ' א')אמר רבי אלעזר הבא מן הדרך אל יתפלל שלושה ימים.פירש רש'י שאין דעתו מיושבת עליו מפני טורח הדרך.
ולפי זאת יעקב אבינו מהדין פטור מתפילה שכן נמצא הוא בדרך ולא זו בלבד אלא שבורח מידי מבקשי נפשו אשר חפצים להורגו ואין הדעת מיושבת ורק כאשר הגיע לחרן אמר-אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי!.דברים אלו מגלים עד כמה יעקב אבינו אינו בישוב הדעת הראויה לו ולמרות זאת כאשר נזכר בדבר נהג בעצמו מנהג חסידות לטרוח ולחזור את כל הדרך עד להר המוריה ולהתפלל במקום תפילת אבותיו.זהו מעשה של רשות שכן,מעיקר הדין יעקב אבינו פטור מהתפילה.לכן כשם שיעקב אבינו התפלל תפילתו שהיא תפילת רשות -כך התפילה שכנגדו היא תפילת רשות.
ומכאן,לכל איש ישראל ללמוד שגם כאשר פטורים ממצוה או תפילה או תפילה במניין יש לעשות מאמצים ולהתנהג מנהג חסידות וגם כשאין הדעת כל כך מיושבת לעשות מאמצים ולהתרכז בעבודת שמים.
ובספר תפארת שלמה:אברהם אבינו ע"ה תיקן תפילת שחרית בחינת חסד והוא נגד מצוות עשה,אברהם בגימטריא רמ"ח.מצוות העשה אשר צריך לעשותם בשמחה ואהבה.ויצחק אבינו ע"ה בחינת גבורה,להתגבר על יצרו במצוות לא תעשה,להיות שמור מן החטא.השולחן ערוך מתחיל הלכה:'יתגבר כארי בבוקר לעבודת בוראו.וכיוון שיצר הרע נמשל לאש אזי כדי לנצחו צריך גבורות ארי וכנגדם שחרית ומנחה.
ויעקב אבינו תיקן תפילת ערבית.ערבית לשון מעורב,טוב ורע.להביא את הכל אל הקדושה(ראה תחילת ספר התניא).יעקב אבינו הוא שתיקן תפילת ערבית שאפילו דבר הרשות יהיה בקדושה וכדברי חז"ל "קדש עצמך במותר לך"(מסכת יבמות דף כ' עמ' א')וברכת "אתה קדוש.." שהיא הברכה השלישית בתפילת העמידה היא כנגד יעקב אבינו שלימד אותנו שכל דבר,גם דבר הרשות נעשה בקדושה גדולה למען שמו יתברך.וזהו שתפילת ערבית היא רשות-כלומר שהיא כנגד הדברים שאינם בחובה שגם אותם יעלה לקדושה.
ומכאן ילמד כל איש מישראל להיות דבק במידתו של יעקב אבינו ע"ה וידע לקחת את הדברים שברשות ולהופכם לקדושה.גם את הרע או הגשמי החומרי ואף את הבהמי הכל הכל!להפוך לקדושה כעור ספר תורה הנעשה מעור בהמיות ונכתב עליו בקדושה אותיות קדושות וכך נהפך לקדושת ספר תורה.
ידידיי ורעיי ברכת ה' עליכם ועל כל ישראל ושנזכה כולנו למעלות אלו וללכת בדרך אבותינו אמן.
 
בברכת שבת שלום,
רן ישראלי ויצא תשע"א.
———————————————————————————————————-

מאת הרב רן ישראלי שליט"א. 
שיעורו המרתק של הרב רן ישראלי בנושא "ההלכה בראי פרשת השבוע".
בכל רביעי בבית כנסת החושן בשעה 20:45.
שיעור מומלץ!בואו בשמחה.

Leave Comments