Comments 0
חדשות

במוקד הסערה  פעילי עדה אתיופים מקומיים, בעידודם של חברי מועצת העיר, יזמו דיון (שני) של ועדת הקליטה של הכנסת בנושא תלמידים יוצאי העדה, ומיקדו את הדיון שנערך בכנסת בבי"ס 'נר עציון' בו כל התלמידים (למעט שניים) הם בני העדה. כצפוי, עיריית פ"ת עמדה במוקד הדיון, כשהן מארגון 'טבקה', והן שניים מחברי מועצת העיר (איציק עובדיה, ליכוד, מהאופוזיציה) וגנאדי (ישראל בתינו, קואליציה) "ירדו" על ראש העיר ומינהל החינוך, בנושא. מ"מ ראש העיר והממונה על החינוך
הדתי, מוטי זפט, כשהוא מגובה במנהל מינהל החינוך, רמי הופנברג, בסגלית הלל-יאראק מנהלת אגף יסודי, במזל שטרית מנהלת 'נר עציון, בישעיהו תמנו מנהל המחלקה לזהות יהודית וביו"ר מועצת ההורים העירונית גדי יפה, החזיר מנה אחת אפיים לכל התוקפים. זפט תאר את העבודה המעולה שנעשית ב'נר עציון' והסביר כי כל עוד מגיעים עולים ללא כל יידע בעברית ובכל המקצועות – נכון הוא שילמדו במסגרת הומוגנית, ואין כ'נר עציון' מסגרת מעולה. זפט הוסיף כי העירייה מעריכה שבעוד שנתיים-שלוש, לאחר שיוקמו עוד שני בתי ספר ממ"ד, וכן משהולך וגדל מספר הילדים מהעדה הבוחרים ללמוד במערכת הכללית, ניתן יהיה שלא לפתוח כיתות חדשות ב'נר עציון' – כשהדבר יצטרך להישקל בהמשך. זפט גם טען כלפי המבקרים, שלא ייתכן שדווקא הממ"ד מזרם הציונות הדתית, שקולט את רוב רובם של הילדים עולי אתיופיה בכל כך הרבה אהבה ומסירות, יספוג את הביקורות מפוליטיקאים אינטרסנטיים המחפשים הון פוליטי, גם על חשבון הילדים מזה והמסייעים להם מזה.

Leave Comments