Comments 0
Uncategorized
הנהלת המועצה הדתית
יו"ר המועצה הדתית
הרב שמעון ביטון
9051521
054-5904141
מזכיר המועצה הדתית
עופר אברהם
9051500
054-5282197
מנהל מחלקת הכשרות
פרסיק ינון
9051534
054-5904030
מנהלת לשכת ראש המועצה
מאיר חיה
9051520
054-7717557
מנהל מחלקת גביה
עמר ניסים
9051526
054-7717644
מנהלת מחלקת משכורות
פרסיק רוית
9051500
054-7717641
מנהלת מדור גזברות
יוסף שושנה
9051519
054-7717567
מחלקת מקוואות
רב המקוואות 
הרב רוזנברג בן ציון
9231348
054-8415039
מנהל מחלקת מקוואות
טרבלסי יוחנן
9051514
054-7717655
אחראי תחזוקה
שרעבי יורם
9051515
054-7717660
מחלקת נישואין
מנהל מחלקת הנישואין
ספיר אריה
9051540
054-7717561
רשם נישואין
אלקובי פנחס
9051524
050-5332552
רשם נישואין
הרב רוזנברג
9051528
052-8343219
מדריכת כלות
כאלף בתיה
9051525
054-7717649
מחלקת כשרות
ראש מינהל הכשרות
הרב ישראל שרעבי
9051545
————–
מנהל מחלקת הכשרות
משה יחיאל
9051533
054-5573757
מנהל מחלקת כשרות מפעלים
פרסיק ינון
9051534
054-5904030
רב מפקח "בהידור הכשרות"
הרב אסטרייכר ירוחם
9051508
054-7253974

Leave Comments