Comments 0
Uncategorized

הורי בית-ספר  "מורשה"  שלום  רב,
בדיון שנערך בלשכת ראש העיר מר יצחק אוחיון, עם בכירי משרד החינוך והרשות המקומית, הוחלט סופית על חלוקת ביה"ס "מורשה" לשני בתי"ס: האחד לבנים והשני לבנות, בשנה"ל הבעל"ט – תשע"ב.  הדיון התקיים לאחר שמתנגדי ההפרדה בין בנים ובנות, חזרו בהם מההצעה להצביע בין חלוקת בנים – בנות, לחלוקה למדעי ותורני. פרוטוקול הדיון רצ"ב . לבקשתנו, הגב' דרורית כהן, תמשיך לנהל את ביה"ס בשנה זו. משרד החינוך והרשות המקומית בוחנים מס' מועמדים לניהול ביה"ס השני. להלן המתכונת בה תפעלנה שתי מערכות החינוך, "מורשה" – בנים ו"מורשה" בנות, החל משנת הלימודים הקרובה : 1.  בשנת תשע"ב שני בתיה"ס יתקיימו במתחם הקיים של ביה"ס "מורשה",בשני סמלי מוסד שונים. עד לתחילת שנה"ל תתקבל החלטה מי מבתיה"ס יעבור למתחם החדש בשנת תשע"ג, כבי"ס צומח. 2.  הוקמה ועדת תיאום וממשקים בה חברים נציגים ממשרד החינוך, הרשות המקומית, הנהלת בית – ספר ונציגות ועד ההורים, שתתכנס לישיבתה הראשונה ביום ג' ל' באב תשע"א  30.8.11, על מנת לשמר את חזון "מורשה" בשתי מערכות החינוך ואת הקשר בין התלמידים בין שני בתיה"ס, יקבעו ממשקים חינוכיים – פדגוגיים וחברתיים. 3.  בחודשים הקרובים תחל בניית ביה"ס החדש במתחם נחלים- מבנה הקבע בן 24 כיתות, ששלב א' שלו יהיה מוכן, בעז"ה, בשנת הלימודים תשע"ג. אנו ערים לקשיים שהתעוררו לאורך התהליך, כמו גם לחוסר שביעות הרצון של חלק מן ההורים, לנוכח ההחלטה שהתקבלה. -2- אנו סומכים את ידינו על קהילת "מורשה" שתשכיל להתאגד ולפעול למען הקמת שני מוסדות חינוך אלה, תוך שמירה על החזון הקיים של בי"ס, המשלב לימודי קודש ברמה גבוהה עם לימודי חול מועשרים, ואשר הביא את בי"ס למקום בו הוא נמצא היום. לאור טענות שנשמעו בעניין שעות התוספת של בי"ס מורשה בין התחום התורני לבין התחום הכללי, מצ"ב טבלת חלוקת שעות התוספת, מעבר לתקן, של שנת הלימודים שעברה (תשע"א). אנו מביעים תפילה כי נשכיל להתגבר על חילוקי הדעות הקיימים ומבקשים לקרוא לכלל הורי קהילת מורשה להירתם להצלחת שני מוסדות החינוך, בדרך בונה ומשתפת, יחד כאיש אחד, תוך מתן אמון מלא בגורמים המקצועיים. ב ב ר כ ה, הרב יצחק אלחדד        מוטי  זפט               רמי  הופנברג          סיגלית הלל-יאראק מפקח  כולל         מ"מ ראש העיר       מנהל מינהל החינוך     מנהלת אגף חינוך יסודי וממונה על החינוך הדתי העתקים: מר יצחק אוחיון – ראש העיר מר יעקב בן-שמחון – סגן רה"ע וראש מינהל החינוך גב' שרה נעמן – מחמ"ד מחוז מרכז הרב הדר' אברהם ליפשיץ – ראש  מינהל החינוך הדתי

Leave Comments