Comments 0
חדשות

hadrat

שמחים אנו על הפתיחה המשמחת של לימוד ילדנו בבית המדרש.

שמחנו לראות את המתמידים מהעבר וכן פנים חדשות –

לכולם המשך לימוד פורה ומהנה …

לכל הורי התלמידים החדשים והוותיקים בבית המדרש

לילדי השכונה "הדרת גנים".

נא לשלוח את כתובת המייל שלכם לכתובת זו hadratganim1@gmail.com

לטובת העברת הודעות ועדכונים שותפים.

נא לשלוח את כתובת המייל שלכם יחד עם :

1)שם הבן/בת .

2) כיתה.

3)באילו ימים מגיע ללימוד.(אם עדיין לא קבעתם אז לרשום מה מספר הפעמים  שמתכוונים להגיע בשבוע ללא ציון הימים .)

4)באיזה ביה"ס לומד/ת.

תודה רבה.

חילו


"וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים

אוהבי ה'

יראי אלוקים

אנשי אמת

זרע קודש

בה' דבקים "

Leave Comments