Comments 0
חדשות

לשנות ההחלטה!!! 
תושבים בשכונת הדר-גנים נדהמו לשמוע כי ועדת המישנה לתכנון ובנייה של העירייה החליטה לפני מספר חודשים להמליץ בפני הוועדה המחוזית לשנות תב"ע בשכונה, כך שבשטח שליד רחוב זקן השומרים יוקמו בניינים גבוהים, במקום בתים פרטיים כפי שקובעת התב"ע. בשיחה עם מ"מ ראש העיר וראש מינהל ההנדסה,שכנעו התושבים את זפט כי בניית מגדלים בסמיכות לביתם תפגע משמעותית באיכות חייהם. בין השאר תיארו מצוקה גדולה של התיעול בסביבה, בעיות תנועה שיווצרו בכניסה לשכונה וביציאה ממנה, מחסור במבני ציבור שאף יחריף את המצוקה הקיימת כבר עתה במבני ציבור בשכונה, ועוד. בעקבות זאת פנה זפט לראש העיר, איציק אוחיון, המכהן גם כיו"ר הוועדה, וביקש דיון מחודש של הוועדה המקומית בנושא, כדי לשנות את ההחלטה כך שהוועדה תמליץ שלא להסכים לשינוי התב"ע במקום. כמו כן ביקש לקיים על כך דיון בהנהלת העיר. זפט הבהיר לראש העיר כי באם ב'מתחם נחלים' לא ישתנה המתווה עליו הוחלט כבר לפני שנים, בכל הקשור לגובה הבניינים (14 ו-18 קומות) בכל שטח המתחם, הרי שלמינהל מקרקעי ישראל, שהוא הבעלים של הקרקע גם בסמיכות לזקן השומרים, לא תהיה כל עילה לתבוע הגדלת הזכויות הבנייה בזקן השומרים.

Leave Comments