Comments 0
כללי

mzaftמועצת העיר אישרה בישיבתה ביום ראשון בקשה לנוהל הקצאות מקוצר של תנועת "אמונה" ביחס לקרוואן שקיבלה למעון שהיא מפעילה בשכונת נווה-גן. חברת המועצה, שרה הפטל, ניסתה להקשות, אך בעקבות הסבריו של מ"מ רה"ע, מוטי זפט (מפד"ל), הצטרפה גם היא אל התומכים בהקצאה.
המועצה גם אישרה את בקשתה של עמותת "פנינת גנים" להקצאת מגרש במתחם הרחובות מסקין-עמנואל קוז'ידלו ורח' יד לבנים בכפר גנים לצורך הקמת בית כנסת, אושרה הקצאת קרקע לעמותת הספרדים "אספניולס" וכן אושרו בקשות להסדרת שימוש קיים לעמותות "משכן גנים", "לשמור ולעשות", ולעמותת תיכון עיוני 'בית יעקב'. המועצה דנה גם בהקצאת קרקע להקמת מקווה בקרית-מטלון. ראש אגף נכסים, עו"ד צילה גרינהויז דיווחה כי נבחנות כמה חלופות.
ועדת ההקצאות של העירייה, המורכבת מפקידים בכירים בלא פוליטיקאים נבחרים, קיימה גם היא ישיבה השבוע, בה דנו בהקצאות למספר מוסדות דת.

ישיבת מועצת העיר, ביום ראשון, הייתה הארוכה והמתוחה בתולדות העירייה, ונמשכה משבע בערב עד אחרי שתיים לפנות בוקר. במהלך הדיון על התקציב, העלו נציגי המפד"ל את סוגיית המועצה הדתית, וטענו כי מכיוון שזו טרם הכינה בעצמה את תקציבה היא (בגלל הסכסוכים הבלתי פוסקים בתוכה, עם מינויו של שמעון ביטון), הרי שהעירייה אינה רשאית, עפ"י חוק, לאשר החלק שהיא אמורה להעביר למועצה הדתית, כהשתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית. השנה מדובר בסכום של יותר מ-7 מיליון שקל. היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד שרית גרינבאום, בהתבסס על ספר החוקים הצמוד אליה, קבעה כי אכן במצב הדברים שתואר, העירייה אינה רשאית להעביר למועצה הדתית את חלקה בתקציב, ולכל היותר יכולה ל"שריין" את הכסף, אך לא להעבירו. גזברית העירייה, עו"ד חני גולדשטיין, לא נראתה נלהבת מהקביעה הזו, אך כנראה תצטרך להתחיל להתרגל לעבודה, שיש יועצת משפטית לעירייה.

ישיבת המועצה ההיא נפתחה באיחור מה, מכיוון שישיבת ועדת הכספים נתארכה. כרגיל – בגלל ניסיון של החרדים לשנות בסעיפי התמיכות. על-פי מראה פניהם, נראה כי יצאו מרוצים דיים.
 
באותה ישיבת מועצה גם אושרו תב"רים (כספים שלא בתקציב השוטף). בין אלה: 3 מיליון מהעירייה (מ' החינוך מוסיף 4 מיליון) להקמת שלב א' של בי"ס ממ"ד בנווה-גן (אומדן עלות סופית 17 מיליון שקל), 6 מיליון שקל לתלת-גן במתחם נחלים החדש, 700 אלף שקל להשלמת פיתוח רח' רמח"ל וניקוז ברחוב לנדאו בכפר אברהם, 2 מיליון שקל לפיתוח צומת חזן ביציאה מהדר-גנים לכביש 40, שני מיליון שקל לתכנון ופיתוח 'מתחם נחלים', מיליון שקל לפיתוח חן הצפון, ועוד. בימים הקרובים יישלחו התב"רים האלה לאישור משרד הפנים, תהליך שלוקח כשבועיים-שלושה בד"כ. בלי עין הרע.

Leave Comments