Comments 0
חדשות מקומיות

zav8אנו מקבלים בתדהמה גדולה את הצעתו של ראש העיר מר יצחק אוחיון לייקר את הארנונה לשנת 2011 בשיעור של 7.3%. משרד הפנים אישר העלאה של 1.3% בלבד.זו קריאה לתושבים להתאגד ולמנוע גזירה זו.
על כל התושבים להגיע לישיבת המועצה הקרובה ביום א' בשעה 19:00 לבניין העיריה.

צו 8 לתושבי העיר, גיוס כללי. – לעצומה

Leave Comments