Comments 0
חוק ומשפט

הלקוח לא משלם ? חייבים לכם כסף ? – מעתה תוכלו לעקל את כספי החייב מחשבון הבנק שלו, גם אם חשבונו הבנקאי ריק !!

לכם נותר רק להוכיח כי לחייב ישנה מסגרת אשראי בבנק המובטחת בבטוחות כלשהן לבנק. כך לפי פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א בעניין אלבס.

 

נרחיב מעט את הרקע לדברים:

המצב המשפטי שלפני פסק הדין בעניין אלבס היה מעוגן בהלכת אלתית. שם קבע בית המשפט העליון כי לא ניתן לעקל זכות לקבלת מסגרת אשראי – זאת היות ולבנק נתון שיקול דעת האם לאשר את מתן האשראי. לכן, הואיל ולחברה החייבת אין עילה לחייב את הבנק במתן האשראי, אין מדובר בזכות עתידית הניתנת לעיקול, אלא בציפייה או תקווה לקבלת הכסף, אשר אינן ניתנות לעיקול.

בעניין אלבס, הדגיש בית המשפט את מהותו של העיקול, אשר נועד להגביל את הסחירות הנכס ואת יכולת השימוש בו, כדי שהזוכה יוכל להיפרע חוב המגיע לו. העיקול אינו מקנה למעקל זכות מהותית בנכס המעוקל. העיקול מכוון, בעיקרו, כנגד החייב במעמדו כבעל הנכס ולאו דווקא כלפי הנכס עצמו.

בית המשפט בעניין אלבס קבע כי העיקול הזמני יכול להיות מוטל על כל נכס או זכות ואף על זכות עתידית. בהמשך, איבחן בית המשפט את הקביעה בהלכת אלתית בהקשר זה.

אליבא דבית המשפט בעניין אלבס העיקרון שנקבע בהלכת אלתית כי זכות למשיכת יתר מחשבון העו"ש בבנק אינה הניתנת לעיקול, נעוץ בכך שזכות זו הינה עתידית ואין ללקוח עילה לחייב את הבנק לאשר את מתן האשראי, כך שמדובר בציפייה בלבד ולא בזכות שנתגבשה אך טרם מומשה.

עם זאת, לפי דברי בית המשפט בעניין אלבס, מקום בו קיימת חובה של הבנק ליתן אשראי, קיימת מולה זכות הניתנת לעיקול. כך הוא מקום בו התחייב הבנק בהסכם ליתן ללקוח אשראי בגובה מסגרת האשראי.

אליבא דבית המשפט, דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור הוראת המפקח על הבנקים במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 325 מיום 1.1.2006 המחייבת את הבנקים לנהל מסגרות אשראי באמצעות הסכם מסגרת אשראי בכתב שיחתם מראש עם הלקוח. בהסכם זה מחויב הבנק לקבוע תקרת אשראי ממנה הבנק והלקוח אינם רשאים לחרוג.

בהתאם אליבא דבית המשפט בעניין אלבס, הסכם מסגרת אשראי הינו הסכם, ככל הסכם אחר, בין הלקוח לבנק, במסגרתו מתחייב הבנק להעניק ללקוח, בתוך תקופה קצובה, אשראי בסכומים שונים לפי דרישת הלקוח, עד לגובה מסגרת האשראי, כך שיש לראות בו הסכם המחייב את הבנק לתת אשראי, כשזכות כאמור של החייב לקבל את האשראי ניתנת לעיקול.

בית המשפט בעניין אלבס, מתפלמס ארוכות עם האינטרסים השונים של הצדדים הרלוונטיים, בהקשר הטלת עיקולים בנסיבות כגון דא.

נכון יהיה לקבל ייעוץ משפטי נכון ומוקדם, היה וחלילה הינכם נאלצים לפנות לקבל סעדים כאלו מבית המשפט בנסיבות של כספים המגיעים לכם ושאתם חוששים לתשלומם.
___________________________________
עו"ד יובל ברכה,

רח' היצירה 29, בית גאון (מתחם הבורסה) רמת גן

טל': 03-9016008, פקס': 03-9016009; yuvalb@yuvalb.org;

עו"ד יובל ברכה נמנה על צמרת עורכי הדין בתחום העסקי מסחרי-אזרחי, ותחום הנדלן בכללם.

עו"ד ברכה הינו בעל תואר ראשון במשפטים, עם התמחות עסקית ענפה וכן הינו בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA). עו"ד ברכה משמש כבורר, קובל בלשכת עורכי הדין וכן הינו גם בעל תעודת מגשר מוסמך.

עו"ד ברכה כיהן כמנהל מחלקת נדלן במשרד גדול ומוביל בתל אביב, ומאז הינו מלווה עם צוות משרדו בעלי עסקים, יזמים, תאגידים, יחידים וגופים אחרים בשלל עסקאות, חלקם מן המוכרים יותר במשק הישראלי.

Leave Comments