Comments 0
חדשות מקומיות

0no-picמשרד הפנים הודיע על ועדת חקירה לגבולות עיריית קריית אונו ועיריות פתח תקווה וגבעת שמואל

מנכ"ל משרד הפנים מר גבריאל מימון, מינה ועדת חקירה אשר תפקידה לבדוק ולהמליץ בדבר שינוי תחום שיפוטה של עיריית קריית אונו בגבולה עם עיריית פתח- תקווה ועיריית גבעת שמואל.

כל המעוניין להשמיע את דעתו, רשאי להגיש את התייחסותו בכתב תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: חב' טלדור, היצירה 13, ק. אריה, ת.ד. 7070 פתח- תקווה עבור דניה ואקנין מרכזת הוועדה. יהודה פתאל, יו"ר הוועדה.


מתוך רוטר

Leave Comments