Comments 0
הדר גנים

mzaftראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך, הרב אברהם לפשיץ, הכריע השבוע בסוגיית איפיונם של ממ"ד מורשה וביה"ס החדש שיוקם ב'מתחם נחלים', וקבע כי האחד יהיה לבנים והשני יהיה לבנות. ההחלטה נתקבלה, לדבריו, משיקולים פדגוגיים טהורים, והיא סותרת את ההחלטה שנתקבלה לפני כחודש ע"י הורים בהצבעה, להפריד את בתי הספר על פי שכבות גיל. הרב לפשיץ הודיע על כך להורי שני הצדדים – החרד"לי מזה (שרצה בהפרדת מינים אך הפסיד בהצבעה היא בהפרש קטן), והקבוצה השנייה, שרבים הנמנים עליה חוששים מתהליך התחרדות/התחזקות דתית שלטענתם החל ועשוי להתחזק בבית-הספר. בתגובה להחלטת משרד החינוך, אמרו מוטי זפט ורמי הופנברג: "סברנו, ואנחנו עדיין סבורים, כי לאחר ששיתפנו את ההורים בתהליך, שנמשך כמה חודשים, תוך כדי יידוע משרד החינוך בנעשה, ומשניתן להורים להכריע, נכון היה לאמץ את הכרעת ההורים. דא עקא, עפ"י חוק, הסמכות הסופית להחליט היא בידי משרד החינוך, והוא – משיקולים פדגוגיים – החליט על חלוקה לבנים ולבנות. הבהרנו למשרד את עמדת העירייה, אך משהמשרד נחוש בעמדתו, העירייה סבורה כי יש לפעול, עם ההורים לגווניהם, למיצוי התהליך ולקביעת מסגרות פעולה בית-ספריות המקובלות על כולם, ואכן מתנהלות שיחות בעניין. ממ"ד מורשה הוא מהטובים שבבתי-הספר, והעירייה מתחייבת לעשות כל שלאל ידה כדי ימשיך להיות כזה, כמו ביה"ס החדש שייבנה ב'מתחם נחלים' החדש עבור ילדי השכונה".

Leave Comments