Comments 0
כללי

הצהרת פרטיות נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

1. זכויות השימוש
1.1 השימוש באתר חופשי בחלקו ומוגבל בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
1.2 סיסמת הכניסה שניתנה מ-hg-a.co.il היא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מ-hg-a.co.il.

2. זכות יוצרים
2.1 זכויות היוצרים לגבי האתר, לרבות עיצובו והאלמנטים הגרפיים המופיעים בו, שייכים ל-hg-a.co.il. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.
2.2 מפרסם התכנים באתר hg-a.co.il מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם, והוא מפרסם אותו בכפוף לתקנון האתר.

3. קישורים
hg-a.co.il אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תשא באחריות כלשהי בנוגע לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.

4. פרסום תכנים ב-hg-a.co.il
4.1 בעלות – המפרסם מצהיר בזאת כי הוא כותב התוכן ו/או בעל זכויות היוצרים של התוכן אותו הוא מעוניין לפרסם באתר hg-a.co.il.
4.2 hg-a.co.il לא תשא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן.
4.3 רישיון – מפרסם התוכן באתר נותן בזאת את אישורו לאתר hg-a.co.il להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בתוכן בכפוף לתקנון האתר. hg-a.co.il רשאית להוסיף תוכן לחומר המפורסם (כגון לוגו או כל מזהה אחר) המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע"י hg-a.co.il.
4.4 שימוש בתוכן ע"י בעלי אתרים – בעלי אתרים רשאים לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר hg-a.co.il ללא אישור ממפרסם התוכן. במקרה של הפרת זכויות מפרסם התוכן, אחריות אכיפת ההפרה הינה של מפרסם התוכן בלבד ואין ל-hg-a.co.il צד בעניין.
4.5 יחסי הצדדים – שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין מפרסם התוכן ל-hg-a.co.il.
4.6 הגבלת אחריות – hg-a.co.il לא תשא באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג' כל שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר.
4.7 קישורים – כל הקישורים המופיעים בתוכן המפורסם ו/או בתיבת הקרדיט חייבים להיות פעילים כל זמן שהתוכן מפורסם באתר hg-a.co.il.
4.8 תקופת הפרסום – פרסום התכנים ב-hg-a.co.il הינו לתקופה של שנתיים מינימום וזאת מבלי לפגוע בזכויות של hg-a.co.il להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות עם מפרסם התוכן.
4.9 תנאי התקשרות – hg-a.co.il רשאית להפסיק את ההתקשרות עם מפרסם התוכן עם או ללא סיבה. במקרה זה על hg-a.co.il ליצור קשר עם המפרסם ולהודיע על הפסקת ההתקשרות.

5. שימוש בתכנים המופיעים ב-hg-a.co.il
5.1 שימוש בתכנים – השימוש בתכנים המופיעים ב-hg-a.co.il הינו באחריות המשתמש בלבד. ניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר hg-a.co.il ללא אישור ממפרסם התוכן ו/או מהאתר hg-a.co.il וזאת בכפוף להסכם השימוש בתכנים.
5.2 שימוש לא חוקי – אין לעשות שימוש לרעה בתכנים המופיעים באתר hg-a.co.il לרבות שימוש לצורך פעולות לא חוקיות.
5.3 – אחריות – hg-a.co.il אינה אחראית לדיוק ולשלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. hg-a.co.il לא תשא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות למשתמש בתוכן בעקבות השימוש בתוכן.
5.4 – שינויים בתכנים – אין לבצע שינוי בתכנים הנלקחים מ-hg-a.co.il. יש להשתמש בתוכן ללא כל עריכה או תוספת לתוכן.
5.5 קישור – על העושה שימוש בתכנים מ-hg-a.co.il להשאיר את הקישור ל-hg-a.co.il ובנוסף את הקרדיט של כותב התוכן כל זמן שהתוכן מפורסם.

6. פרטיות
hg-a.co.il מתחייבת שלא להעביר את המידע שהזין המשתמש במסגרת השימוש באתר לצד שלישי.

7. תקנון
hg-a.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון, הצהרת הפרטיות ותנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת.

8. החוק החל וסמכות שיפוט
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר במחוז תל-אביב אשר ידונו בעניין על פי הדין הישראלי.

Leave Comments