Comments 0
חדשות מהמגזר
אגף כוח אדם בצה”ל פירסם השבוע את נתוני הגיוס לצה”ל במועצות
האזוריות, מהם עולה כי במקום הראשון בשיעור גיסו לצה”ל נמצאת
המועצה האזורית הר חברון עם 96.4 אחוזי  גיוס, כשמתוכם 83.3
משרתים כלוחמים.
את המקומות השני והשלישי תופסות מועצות חוף השרון ומבואות
חרמון.
לאחר שלפני מספר שבועות פורסמה רשימת נתוני הגיוס בערים פנו
ראשי מועצות אל ראש אגף כוח אדם האלוף אבי זמיר, ובקשו ממנו
לפרסם גם את הנתונים על המועצות האזוריות. מהנתונים עולה כי העיר
מודיעין שהובילה באחוזי גיוס בין הערים נדחקה למקום החמישי על
ידי המועצות האזוריות.
חגי הוברמ

אגף כוח אדם בצה”ל פירסם השבוע את נתוני הגיוס לצה”ל במועצות האזוריות, מהם עולה כי במקום הראשון בשיעור גיסו לצה”ל נמצאת המועצה האזורית הר חברון עם 96.4 אחוזי  גיוס, כשמתוכם 83.3 משרתים כלוחמים.את המקומות השני והשלישי תופסות מועצות חוף השרון ומבואות חרמון.לאחר שלפני מספר שבועות פורסמה רשימת נתוני הגיוס בערים פנו ראשי מועצות אל ראש אגף כוח אדם האלוף אבי זמיר, ובקשו ממנו לפרסם גם את הנתונים על המועצות האזוריות. מהנתונים עולה כי העיר מודיעין שהובילה באחוזי גיוס בין הערים נדחקה למקום החמישי על ידי המועצות האזוריות.


חגי הוברמן – מתוך מצב הרוח 112

Leave Comments