Comments 0
כללי

mzaftלאחר שנים רבות של ניהול המועדוןע"ש חזני, שברחוב שטמפפר, הודיע ר' יצחק כרמי, על סיום תפקידו. במקומו נבחרלניהול המועדון הרב קהת זלצר. כרמי שרת את עשרות הגמלאים הבאים מידי בוקר ללמודבמועדון זה במסירות אין קץ ובהתמדה. הרב קהת ימשיך במסורת זו של לימוד יומי וכןמסיבות ראש חודש וחגים, ימי נופש וסיורים, וכדומה. כדי להקל על הגמלאים הפוקדים אתהמקום, הפעילות היומית הועברה לבית הכנסת, שבקומת הכניסה. האגף לת"ת, בראשותבני דרשן ובניהול שמואל זלצר, עורכים פעולות משותפות עם מועדון חזני.

Leave Comments