Comments 0
כללי

ginatweddingאורחים רבים ובראשם רבנים חשובים ואישי ציבור השתתפו בחתונת בתו של אליהו גינת חבר הנהלת העיר
ויו"ר ראש האגף לחינוך ותרבות תורניים.החתונה התקיימה בנר שביעי של חנוכה באולמי האופרה בפתח תקווה. במשך כל השמחה
הגיעו כל העת רבנים ואורחים חשובים בהם ראשי מוסדות חינוך בעיר מנהלי בתי ספר ראשי כוללים לברך את גינת ולשמוח בשמחתו.
רבנים שנשאו דברים דיברו בשבח אבי הכלה ופעילותו הענפה והתרומה אותה מעניק לחיים התורניים בפתח תקווה.
בתמונה הרה"ג אברהם חפוטא שליט"א- ראש כולל מדרש רמב"ם בפתח תקווה בדברי תורה וברכה


ginatwedding

Leave Comments