Comments 0
קלינאות תקשורת

אחד מתחומי הטיפול בהם עוסקים קלינאי תקשורת הוא ההיגוי.

תחום זה מתייחס ליכולת להגות בצורה מדוייקת את ההגאים (הצלילים) בשפה.

הגיה נכונה מצריכה שלמות מבנית של איברי ההיגוי, תפקוד מוטורי תקין של השרירים, יכולת תחושתית תקינה ויכולת טובה להבחין ולתפוש את הצלילים הרלוונטיים.

ליקוי בהיגוי גורם לירידה במובנות הדיבור.

 צלילי הדיבור נרכשים בסדר היררכי מסוים ולכל הגה ישנו גיל רכישה נורמטיבי, כלומר: גיל בו הילד כבר אמור להפיק את ההגה בצורה נכונה ולא משובשת.

ההגאים מ ו- פ נחשבים לקלים והם מההגאים הראשונים שנרכשים.  צ, לעומת זאת, הוא הגה קשה יותר ולכן גיל הרכישה שלו מאוחר יותר.

טיפול בהגה מסויים מתחיל בדרך כלל אחרי גיל הרכישה של אותו הגה.

השלב ראשון של הטיפול הוא  אבחון בו מתרשם הקלינאי מן ההגאים המשובשים ומסוג השיבוש: החלפה של ההגה באחר או השמטה שלו.

כמו כן, בודק הקלינאי האם השיבוש הוא עקבי (קבוע) או לא ומה השפעתו על מובנות הדיבור.

על מנת להקנות הגה משובש, יש לעבוד בצורה הדרגתית: החל בלימוד הגיה נכונה של הצליל הבודד, דרך הגית הצליל בצירוף התנועות השונות וכלה בהגית הצליל במילים ובמשפטים.

בשלב האחרון של הטיפול, יתבקש הילד לשמור על ההיגוי התקין שלמד גם בדיבורו השוטף.

לשם הצלחת הטיפול נדרש תרגול בקליניקה ובבית, בשיחה או משחק עם ההורים.

 


תרצה צימרינג – קלינאית תקשורת – (חדש! הסכם עם קופ"ח מאוחדת) – 052-3682587.

Leave Comments