Comments 0
כללי

mzaftמליאת המועצה הדתית דחתה, בישיבתה ביום שני, את הצעתו של מנכ"ל משרד הדתות, שהובאה ע"י היו"ר שמעון ביטון, למנות את רו"ח מיכאל צור, כמורשה חתימה (מחייבת) רביעי בחשבונות המועצה הדתית, מינוי שאם היה מתקבל, המשרד היה מוכן להאריך את מועד הגשת הדוחות ל-2010 וכן לדון בהעברת תקציב. ארבעה התנגדו, שניים תמכו. מעניין, שאותו ביטון שבעבר התנגד לחתימה שלישית (כשמדובר באיזנטל…), הסכים לפתע לחתימה…רביעית. כעת הצדדים במתח לראות כיצד יגיב המשרד לדחיית פנייתו. ובינתיים, עובדי המועצה הדתית קיבלו בחודש שעבר רק חלק מהמשכורת המגיעה להם. והחודש?

Leave Comments