Comments 0
כללי

גבאים יקרים, כחלק מניסיון לארגן בצורה קבועה ומסודרת את כל נושא המניינים והשיעורים בקהילות השונות בשכונתנו,לנוחיותם ולרווחתם של כלל התושבים. אנו מבקשים
בכל לשון של בקשה את שיתוף הפעולה מצידכם בכך שתעדכנו אותנו על בסיס קבוע בכל זמני התפילות במניינים השונים וכן בשיעורי התורה המתקיימים בקהילתכם,הן בימיי החול והן בשבתות.מידע זה יהיה נגיש לכולם בכל רגע,בפשטות וללא ניסיונות בירור מיותרים.
ובהתקרב אלינו חודש הרחמים וסליחות בעז"ה,אנא הוסיפו את הזמנים בהם יתקיימו מנייני הסליחות,וכך נוכל לרכז אותם. את העידכון והפנייה אלינו הנכם מוזמנים לבצע ישירות דרך האתר לאחר רישום קצר. בכל בעיה אנחנו לרשותכם. גבאים יקרים, כחלק מניסיון לארגן בצורה קבועה ומסודרת את כל נושא המניינים והשיעורים בקהילות השונות בשכונתנו,לנוחיותם ולרווחתם של כלל התושבים. אנו מבקשים בכל לשון של בקשה את שיתוף הפעולה מצידכם בכך שתעדכנו אותנו על בסיס קבוע בכל זמני התפילות במניינים השונים וכן בשיעורי התורה המתקיימים בקהילתכם,הן בימיי החול והן בשבתות. מידע זה יהיה נגיש לכולם בכל רגע,בפשטות וללא ניסיונות בירור מיותרים.

"וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה הקדוש-ברוך-הוא ישלם שכרם,
ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם,
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן"(תפילת מוסף).

בברכת ישר כוח גדול, הנהלת האתר.

Leave Comments