Comments 0
הדר גנים

mzaftפעילות סניף 'עזרא' הדר-גנים, ליד האנדרטה, שעל מנם בגין-כביש 40, 'זכתה' לתלונות בלתי פוסקות של אחד התושבים המתגוררים בסמוך, שהריץ מכתבים למבקר המדינה, לביקורת במשרד הפנים ולכל מי שזז. התושב גם צילם חניכים בסניף ליד האנדרטה וטען כי חיללו אותה, לכלכלו את סביבתה וכד', וכן טען לרעש בשעות הקטנות של הלילה. הקרקע, יצוין, מיועדת למבני ציבור, תרבות, ספורט ונופש, כך שהבחור יכל לדעת זאת בקלות לפני שרכש דירתו בסמוך, אבל "את מי זה מעניין". כאמור, בעקבות פניותיו הבלתי פוסקות, שזכו להצטרפות עוד כמה תושבים שם, שלחה השבוע עו"ד צילה גרינהויז, מנהלת אגף הנכסים בעירייה, מכתב למחלקה המשפטית, ובו יידוע על הוראה שנתקבלה ע"י מנכ"ל העירייה, אבי בן חמו, "לפעול בהליכים משפטיים להפסקת פעילות העמותה במקום וכן להפסקת פעילותה סביב האנדרטה".
מ"מ רה"ע, מוטי זפט, שקיבל גם הוא עותק מהמכתב, פנה מיד למנכ"ל ודרש ממנו לחזור בו מהנחייתו האמורה. זפט סיפר למנכ"ל את ההיסטוריה של פעילות 'עזרא' בהדר גנים, בהסתמך, בין השאר, על מכתבים שכתבה בעבר אותה מנהלת אגף נכסים, וכן משה ספקטור, לפיהם פעילות התנועה הועברה למיקומה הנוכחי ע"י העירייה ולבקשתה, לאחר שבמקום הקודם (רח' השופר) היו הרבה תלונות של תושבים), המבנים הובאו ע"י העירייה וכד'. זפט הוסיף, כי מדובר בנוער ערכי ביותר, שבוודאי זכר חללי צה"ל קדוש בעיניו ולפיכך לא יחלל אנדרטה לזכרם, ובאם היו מקרים חריגים – יש להעניש את הפרט ולא את הכלל. זפט גם הביע תמיהה כיצד מישהו מעלה על דעתו לסגור סניף בן כ-500 חניכים, והביע תקווה כי באותה נחישות יפעלו בעירייה גם ביחס לתלונות אחרות של אזרחים במגוון התחומים.
בנוסף חזר זפט על דרישתו לקבל את רשימת מאות הקרוואנים והמבנים היבילים המוצבים בעיר עם פירוט מצבו המשפטי (כן הקצאה, לא הקצאה) של כל אחד מהם. זפט גם הבהיר, כי ישמח להיות שותף להעברת סניף 'עזרא' למקום ראוי, במבנה ראוי, שיהיה על דעת העירייה, התושבים והחניכים עצמם, ולשם כך הוא פועל. מכל מקום, בשיחה עמנו הבהיר מוטי זפט, כי הוא נחוש להביא לשינוי ההנחיה האמורה.

Leave Comments