Comments 0
כלכלה ועסקים

ad-glasses

הדו"ח השנתי למס הכנסה – כיצד להקטין את ההכנסה החייבת במס ?

כל עצמאי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, המפרט אודות הכנסותיו והוצאותיו בשנת המס החולפת. דוח זה, הקרוי גם דוח 1301, מתייחס לשנה קלנדרית שלמה, ומוגש עד לתאריך 31.5 של השנה העוקבת. על בסיס הנתונים המופיעים בדוח מחושבת ההכנסה המחויבת במס, ומכאן נגזר המס שעל העוסק לשלם.

כיצד מחושבת ההכנסה החייבת במס ?

 

 

חישוב ההכנסה המחויבת במס מחושב לפי סך ההכנסות של השכיר או העצמאי במהלך שנת המס, בניכוי סך ההוצאות המוכרות באותה השנה. הלוגיקה במקרה זה פשוטה – ככל שההוצאות תהיינה רבות יותר, כך ההכנסה המחויבת במס תהיה קטנה יותר, וכך גם המס היחסי יקטן.

ההקלות הנפוצות המקטינות את ההכנסה החייבת

  1. הפקדות לקופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות השתלמות – הקלות אלה אפשריות למי שמפריש עצמאית כספים לגופים וקרנות אלה. על מנת להגיע להקלות מקסימליות, רצוי להיוועץ ברואה חשבון ובמומחה ביטוח, על מנת להתאים את הפוליסה והתשלומים בצורה אידיאלית לדרישות המס.
  2. גם תשלומים לביטוח לאומי מוכרים כניכוי למס הכנסה, בגובה של 52% מהם.
  3. זיכוי עבור בן משפחה המוגדר כנטול יכולת, כלומר – לוקה בגופו, בנפשו או בשכלו. הזיכוי במס יכול להינתן כסכום קבוע או כחישוב יחסי מהוצאות המשולמות עבורו, במידה ומאושפז במוסד סיעודי.
  4. תרומות למוסדות מוכרים, בסכומים שבין 340 ש"ח ועד 2 מיליון ש"ח בשנה.

ועוד טיפים להקטנת ההכנסה המיועדים לבעלי עסקים

  1. הקטנת ערך המלאי – ככל שערך המלאי קטן יותר, כך גם הרווח הגולמי שעליו קטן יותר, מה שמקטין את ההכנסה השנתית. על מנת ליצור הקטנה בערך המלאי יכול בעל העסק למכור את חלקו במחירים נמוכים במיוחד, וכן לרכוש פריטי מלאי במחירים נמוכים, על פיהם יחושב ערך המלאי כולו.
  2. אחת הדרכים להקטין את ההכנסות היא לגרום לרשויות המס להכיר בחובות אבודים של העסק. לשם כך יש להראות מאמצי גביה ניכרים מבעלי חוב בכל דרך שהיא – תביעות, הוצאה לפועל וכדומה. יש להימנע מהמשך עבודה עם לקוחות המאחרים בתשלום או שהצ'קים שלהם חוזרים, היות ואלה יגרמו לאי אמון של רשויות המס בחובות האבודים שהם מייצרים.
  3. דחיית הכנסות – בעל עסק המעוניין להקטין את ההכנסה השנתית שלו, יכול לדחות ביצוע עסקאות וקבלת תשלומים מסוף השנה לתחילת השנה שאחריה, לדוגמא באמצעות סגירת העסק לספירת מלאי.
  4. הקדמת הוצאות – כפי שצויין לגבי דחיית הכנסות, כך גם לגבי טיפול בהוצאות של העסק – כדי להגדיל את ההוצאות השנתיות, כדאי להקדים את תשלום ההוצאות בטרם מסתיימת שנת המס.
  5. מומלץ לעסק המשלם משכורות לעובדים להקדים תשלומי הפרשי שכר ובונוסים למיניהם לחודש דצמבר, בכך להגדיל את הוצאותיו.
  6. באם קיימים בעלי שליטה בחברה, יש לבדוק דרכים לחלוקת הרווחים, אם באמצעות דיבידנדים, החזר הלוואות לבעלים וכד'.


 

רעות רונן יועצת מס.

שותפה במשרד לייעוץ מס והנהלת חשבונות הקיים כבר למעלה מ-20 שנה.

המשרד מתמחה בשירותי יעוץ מס והנהלת חשבונות לחברות ועצמאיים כולל חשבות שכר והחזרי מס לשכירים.

ניתן ליצור איתי קשר בטלפון 09-8663410 או 052-2604339

או במייל reutmisim@gmail .com

Leave Comments