Comments 0
חדשות

שיעור מומלץ ביותר-לכל תושבי הדר גנים, אני ממליץ בחום על שיעור שמועבר ע"י רב קהילת פנינת גנים הרב צבי יניר.השיעור עוסק בלימוד השוואתי בין התלמוד הירושלמי לבבלי. כל מי שלא מכיר את התלמוד הירושלמי יש לו הזדמנות לחוות אותו ובעיקר להשכיל מההשוואה בין שני התלמודים שיש לה משמעויות רבות. אנו עוסקים במסכת שבת תחילת פרק שמיני.הלימוד הוא על סדר הירושלמי , וכל פעם משווים לבבלי שבת או אם יש צורך למקבילה בבבלי שנמצאת במסכת אחרת. רק כדי לשבר את האוזן לדעתו המלומדת של הרב,מי שילמד ירושלמי על הסדר לאורך זמן יבין דיי מהר,שמי שלא לומד ירושלמי בכל סוגיה וסוגיה דומה כביכול כמי,שלומד גמרא ללא המשנה.מדובר על חוליה חשובה בהשתלשלות תושבע"פ שדילגו עליה כתוצאה מהגלות ועוד.. השיעור מתקיים בבהכ"נ פנינת גנים ביום ראשון בין השעה 21:00-22:00.(אין צורך להביא מסכתות). באו בשמחה!!

Leave Comments