Comments 0
חדשות

הרב אבינרסערה בציבור הדתי-לאומי בעקבות פסק ההלכה של הרב יובל שרלו המתיר לגבר להחזיר לחיצת יד לאשה (וכן להפך). בעלון "עולם קטן" שיופץ מחר בבתי הכנסת בארץ מתייחס הרב שלמה אבינר לסוגיה ומשיב כי על פי ההלכה אין להחזיר לחיצת יד לאשה.
לדברי הרב אבינר: "אין להעליב את חברו אבל כאן הוא שגורם לעצמו בושה.הגר"ע יוסף לא החזיר יד לראש הממשלה הגברת גולדה מאיר. הגר"מ אליהו לאהחזיר יד למלכת אנגליה ובערב שניהם קיבלו התנצלות. אכן יש להתחשב ברגשותשל שומרי הלכה".
 

מי שבחר לתקוף את הרב שרלו וגם את העיתונות ולא דווקא בנימוס, הוא הרבבן ציון מוצפי, מבכירי הרבנים הספרדיים. הרב מוצפי כתב באתר האינטרנט שלו"זה דרכם של התקשורת להתלוצץ מהתורה הקדושה, לזלזל במצוותיה, ולפגועולכרסם ביסודות היהדות והצניעות והקדושה". לגופו של עניין כתב הרב כי אסורללחוץ יד לאישה ותקף את הרב שרלו באומרו: "כל המערער על כך אין יראת השםנוגעת בלבבו"

יש לציין כי בתגובה לסערה הציבורית שעוררה פסיקתו הרב שרלו, החליט הלהלפרסם תגובה שלו באתר מורשת שבה הוא ציין כי הוא אינו מבין את הסיבהלמהומה והמליץ לגולשים לעיין בפסק ההלכה המלא שפורסם באתר ישיבת ההסדר פתחתקווה שהוא עומד בראשה.

ראוי להבהיר כי בניגוד למה שנטען בשמו של הרב שרלו, הוא לא התיר לגברלהושיט יד לאשה, אלא רק להחזיר לחיצת יד לאחר שזו כבר הושטה לו וזאת עלמנת שלא להעליב ולהלבין פנים. כמו כן, הרב שרלו אף המליץ כי דתיים יצהירומראש כי הם אינם לוחצים יד, דבר העשוי למנוע את אי הנעימות. הרב שרלו אףרמז כי לאור פסק ההלכה המפורט שלו, יש מקום להתנצלות מצד הרב מוצפי.

מתוך NRG

Leave Comments