Comments 0
בשדה החינוך

להורי הילדים הרשומים לגנים הממ"דים בהדר גנים הנדון: עידכונים בנוגע לפגישה עם גב' מיכל אונגר ראשית, רצינו להודות לכל אלו ששלחו מיילים והאירו והעירו על הסוגיות הבוערות, כך שיכלנו להגיע מיודעות ומושכלות לפגישה עם הגב' מיכל אונגר בשבוע שעבר. בפגישה הועלו מרבית הבעיות שהתעוררו בגנים, רובן נובעות מההחלטה להפוך את הגנים לדו-גילים. כבר בתחילת המפגש הודיע מיכל כי לאחר בדיקה מקיפה של המתרחש בגנים בשכונה, היא החליטה להחזיר את הגלגל אחורה, כך שהחל משנת הלימודים תשע"ב ילמדו הילדים שוב בגנים חד-גילים. היא הבטיחה לעשות כל שניתן כדי שהגנים יהיו מאוזנים הן מבחינה גילית והן מבחינה מגדרית. כמו כן תתאפשר להורים בחירה של ילדים נוספים לגן (עם זאת, היא הדגישה שהבחירה תהיה מועטה מאד). אנו מקוות שהחלטה זו תשיב את הסדר על כנו, ותשקיט את האנדרלמוסיה שפשטה בגני השכונה.
בברכה, יפעת זיסר אביטל אסטרייכר שגית לוין

Leave Comments