Comments 0
פרשת שבוע
באהבה ובאמונה מכון מאיר שיחת הגאולה
מכון המקדש  הרב אורי עמוס שרקי
חמדת ימים נחמה ליבוביץ
תאיר נרי מנהיגות יהודית
בשבע שבת בכפר גנים
הדף היומי:     שטיינזלץ הדף השבועי של אוניברסיטת בר אילן
אור חדש דבר מלכות
מטעמים לשולחן שבת התקשרות
שבתון מגד ירחים
עונג שבת בעין חינוכית (מכללת אורות ישראל - אלקנה)
מצב הרוח מאורות (מכללת אורות ישראל - אלקנה)
שבת הראי ארשת
שבת בשבתו מבראשית
עולם קטן קוממיות
בראש יהודי באהבה ובאמונה
מעייני הישועה יש
ארץ ישראל שלנו שיחת השבוע

Leave Comments