Comments 0
הדר גנים

בעקבות המחלוקות הקשות שהסלימו בעת האחרונה בשכונת הדר-גנים בעניין אופן חלוקת בי"ס "מורשה", התכנסו ביום שני נציגי הצדדים למפגש של הרגעת הרוחות ויצירת מתווה של פיתרון. במפגש, שנערך באווירה של כבוד הדדי, התקבלו כמה החלטות חשובות: ראשית, הוסכם שכדי להביא להרגעת הרוחות, יש להימנע מכל פעילות בכלי תקשורת השונים, לרבות כתיבת מכתבים, השתתפות בדיונים פומביים, או נקיטת כל פעילות תקשורתית ומשפטית  אחרת בעניין חלוקת בית ספר "מורשה". שנית, הוחלט שזהו הפורום היחיד (מטעם ההורים והשכונה) הדן בעניין הקמת שני בתי הספר משנת תשע"ג, כך שהחלטות שתתקבלנה בו תהיינה תקפות (גם כלפי וועד ההורים בשנה הבאה). נושאים העולים מציבור ההורים בהקשר זה יובאו ע"י הנציגים לדיון משותף בפורום על מנת לנסות לפותרם ולמנוע היסחפות והסלמה מיותרים. שלישית, הושגה הסכמה להמשך הידברות, שתוביל לפיתרון שבסיסו הוא ההכרה ההדדית בצרכי כל צד והכבוד ההדדי בין הצדדים. בשבועות הקרובים יתקיימו בעז"ה דיונים נוספים. השושבינים למפגש האמור הם הרב צבי יניר והרב חנוך חיימוביץ, רבני קהילות בשכונה.

Leave Comments