Comments 0
פרשת שבוע

כח יוסף הצדיק – כוח יהודה ,מלחמה בתרבות החומר וטומאת לבן ויון.

בפרשתנו מתגלה כוח יוסף הצדיק וכוח יהודה.
כוח יוסף: " והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי" ,"והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי".וכוח יהודה :"ותאמר מה פרצת עליך פרץ,ויקרא שמו פרץ" . ובשאול המלך בהריגת דוד את גוליית ,שאל שאול המלך שאלה שאינה מובנת כלל :"וכראות שאול את דוד יצא לקראת הפלשתי אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער?,ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם ידעתי"(שמואל א' י"ז נ"ה).וכי שאול ואבנר לא מכירים את דוד ?
הסבירו רבותינו בגמרא(יבמות ע"ו 🙂 שאל שאול המלך האם נער זה מפרץ או מזרח.אם הוא מפרץ,יהיה מלך,שהמלך פורץ לעשות דרך ואין ממחין בידו.ובסוף מגילת רות:"ואלה תולדות פרץ ,פרץ הוליד וכו' ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד".
שני מלכים מתגלים וצומחים בפרשתנו .שני משיחים : "משיח בן יוסף" ו"משיח בן דוד". ומדוע אין מספיק משיח אחד? מדוע יש צורך לשני משיחים – את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וברכת בונה ירושלים מתפללים ומכוונים על משיח בן יוסף שלא ייהרג על ידי ארמילוס הרשע.
ובשאלה זאת נעוצים שאלות נוספות :מדוע נקרא יעקב אבינו בשם יעקב ובשם ישראל ומדוע צריך שני שמות? וכנגד יעקב וישראל אבינו – לנגדו עומדים עשו ולבן. זה מאחוריו וזה מלפניו.
ושני ימים מיוחדים לישראל מרבנן,ימי פורים וימי חנוכה.וקבעום חז"ל לכל הדורות והיו יכולים להסתפק בזה או בזה,ומהו הדגש המיוחד שצריך את שניהם?

עשו ולבן הם שני כוחות טומאה וקליפות השונים זה מזה. עשו בא בחרב, בא להרוג :הידיים ידי עשו – עשו לא בא לקלקל את רוחניות יעקב אבינו ולגזור עליו גזרות שלא לשמור שבת ומילה וחודש אלא בא בידיו עם חרבות וסכינים סוסים ושליחים בכדי לרדוף אחר יעקב ובניו ולהורגם.
עשיו הוא תרבות החומר: תאוות האוכל ,תאוות נשים גסות וצידה ומכוון זאת בכדי להפיל את יעקב אבינו בפחד ובכל תאוות העולם.
ראשו של עשיו קדושה בתוכו,ונקבר במערת המכפלה,ויעקב אבינו אומר "כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני" יעקב רואה שבבריאת עשיו יש ניצוצות קדושה,יש גרים צדיקים שעתידים לצאת ממנו,ומזרע אדום יצאו ובאו לישראל גדולים שבגדולים כמו: רבי מאיר ורבי עקיבא,עובדיה הנביא ועוד ועוד…
עשיו לפעמים עולה מהידיים לשינים "וישקהו" שבא לעקור הקנה ולהרוג את יעקב ונעשה
נס ליעקב אבינו ולא יכול לו.
וטומאת לבן אחרת הוא לבן הוא נבל הוא שקרן ונקרא רמאי.הוא אשר גילו לנו חז"ל
הוא ביקש לעקור הכל "ארמי עובד אבי"(תחילת פרשת כי תבוא).
לבן בא לבלבל את יעקב אבינו בשכל ברמאות לתת לאה לפני רחל במשא ומתן
"ותחלף את משכורתי עשרת מונים" (לא,מ"א) ובספרי החסידות שרצה שכל עבודתו תהיה
שלא לשמה ,לעבוד את ה' שלא לשמה בשביל קבלת פרס.
להתחזק בתורה כדי שהקב"ה ישמור עליו וייתן לו פרנסה והכול בשביל לקבל.וצריך הרבה כוחות בשביל לא ליפול בטומאות לבן בית בלעם הרשע.
אלו הן כוחות הטומאה של המן ויון. עיקר תאווה זו היא תאוות החומר וההרג.
אחשורוש כהמן בא לאבד את גוף ישראל ולהשמידו "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים
מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד" וכו' ושללם לבוז"(אסתר ג',י"ג).
מלאכת הנאצים יימח שמם וזכרם וכל שונאי ישראל במשך הדורות שבאים להרוג.
כמו כן,באים גם בטומאת החומר האוכל המשתה וטומאת נשים.(ידועים הם דברי חז"ל בהקשר לושתי המלכה וכו',כיצד רצה מלך טיפש זה הוא אחשורוש להביאה).
ולכן שמחתנו בפורים היא בגוף,אכילה משתה ומתנות סעודות כסף וצדקות.
אחשורוש כהמן מבקשים להרוג,והם כעשיו הרשע.
טומאת יון היא מעל הידיים עיקר טומאת השכל לשבש ולבלבל הדעות ולהכניס כפירה כטומאת לבן.להרוג את הלובן של ישראל לנבל במקום לובן חוט השני,להלבין כשלג קדושה וטהרה חס ושלום… "עם נבל ולא חכם "(דברים ל"ב,ו').טומאת לבן מטרתה לשקר לעם ישראל בחכמת הטבע שאין בה אלוקות כך שתהיה חוכמתם השכלה ותארים בלבד
והיא מעלתם.רצונם לבולל את עם ישראל,והעין רואה לאט לאט עוד ועוד מתיונים.באמת מהצד,הגוף שלם משכיל ובריא,ספורט,אכילה תאוות,אבל… ה-שמן- שמבטא את האור הנשמתי,הוא ככ חשוך וטמא.
תרבות יון הטמאה עיקרה כנגד השכל של היהודי לבלבלו ולהבעירו מדעתו.
וכנגד טומאות אלו אבינו בחיר האבות הנקרא יעקב וישראל.
יעקב הוא האוחז בעקב עשיו.לא נותן שעשיו ישלוף את חרבו.הקול קול יעקב,"יעקב"
ואין ידי עשיו!אין חרבות ושמדות של "וישלח יעקב" "וירא יעקב".יעקב הוא השם
המהות החוזק,לתפוס עקב עשיו שאפילו עקבו לא יזיק לאומה הקדושה – לאף מחנה שבה.
המן שהוא מבני עמלק,בנה של תמנע מבית עשיו הרשע התבטלה מחשבתו ובמקום
העיר שושן נבוכה,פחד ואימה בשושנה העליונה בשכינה – שנקראת שושנה,שושנה בין החוחים-תהיה צהלה ושמחה ונקיים בפורים מצוות בחומר כנגד טומאת עשיו.יעקב אבינו לא ייפול ברשת החומריות והגסות של עשיו הרשע.אכילתו וקדושתו תישמר ותתחזק.
וכנגד טומאת לבן וטומאת יון שרצונם לטמא את ישראל לעשותם נוכרים, "הלוא נוכריות נחשבנו לו"(בראשית לא, ט"ו)ולהפוך את בית ישראל לנוכרים למתייוונים, לטמא כל השמנים כל שכל יהודי כל שכל ישראלי.
כנגדם נקרא יעקב ישראל,ישר-אל.ישראל הוא השם,המהות,החוזק הרוחני שעומד כנגד לבן,
בלעם,יון וכל שותפיהם הארורים במשך כל השנים, אשר באים לטמא את קדושת ישראל.
ועם ישראל צריך ללכת בדרך הישר להיות בישרות עם אל,ולא כנחש הוא יצר הרע,
להיות ישרים עם הקב"ה.שהקב"ה יגיד: שלי הם!,וישראל יאמרו:לי ראש!ראשי בקדושה וטהרה. ולכן שמחתנו בחנוכה בהלל ושבח,בנרות ובשמן,בנר מצווה ואור תורה,בנר ה' היא נשמת קודש של ישראל בחותם קודש של יהודי.שמונה ימים כנגד שמונה ימי מילה פתיל שמן ואור.
איש ואישה ששכינה בניהם ולא טומאת הגמונים טמאים וניאוף כל מעשיהם,כאשר הבנים מאירים בתורה על ידי נר מצווה זוכים לבנים של תורה ושמן למאור.למאור-277- הוא זרע-277- קודש מאיר אור ה'.כל זאת כנגד טומאת וקליפת לבן ויוון הבאים נגד שכלנו,טהרתנו,וקדושתנו.מעם ישראל צריכים לצאת שני משיחים.משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.יוסף הצדיק שיודע להיות עבד ה' בכל רמ"ח ושס"ה בשיא החומריות של העולם הזה, יודע כיצד לא לתת לעשיו ולכל העמים להרע לגוף ישראל.יוסף יודע להיות צדיק בחומריות לא כעשיו המנאף עם נשים,לא כעשיו שקולו גם לאביו,אלא קול יעקב "יקום נא אבי"..לא "הלעיטני נא מן האדום"(כ"ה ל'),לא כעשיו שעייף מרציחותיו(ראה רש"י בפסוק הנ"ל).
בכל עולם החומריות הפרוץ נלחם יוסף הצדיק באלו הבאים להפיל את ישראל עי ידי תאוות החומריות והגשמיות.זהו כוחו של משיח בן יוסף אל מול טומאת עשיו החומרית.
כוח משיח בן דוד נגד לבן ויון.השכל לא יתבלבל גם אחרי מעשי הנצים יימח שמם וכל זכרם וחבריהם.כוח משיח בן דוד אל מול התאווה והרצון להרוג ולהשמיד את עם ישראל.

תמיד נלמד ונאמר תהילים,נתחזק באמונה חזקה ולא נתבלבל ממעשה יון,נשמור על שכלנו,
דרכנו וטהרתנו.נצפה ונרצה בבניין בית מקדשנו כדוד המלך שככ שאף ורצה בזה ומשם נובע כוחו של משיח בן דוד.

יעקב אבינו בשמו יעקב, יוסף משיח בן יוסף,פורים – כנגד תאוות החומר:אכילה,שתייה ,ניאוף וההרג הגופני של עשיו אחשוורוש והמן הרשע.

יעקב אבינו בשמו ישראל,דוד המלך מזרע יהודה ופרץ,חנוכה – כנגד טומאת השכל, ההתבוללות,וההשכלה היונית.כנגד לבן ויון והתרבויות החיצוניות.
יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה,לגילוי וביאת משיח בן יוסף,וצשיח בם דוד בבניין ירושלים והמקדש.אמן.

Leave Comments