Comments 0
חוק ומשפט

1290964428_Raymond_K._Hesselקיבלתם דרישת תשלום מהעירייה על תשלום היטלים ? – אל תמהרו לשלם

פסק דין חדש של בית המשפט העליון אוסר על רשות מוניציפאליות לדרוש תשלומי היטלים על עבודות פיתוח שבוצעו על ידן זמן רב קודם למועד הדרישה.

במלחמת האינטרסים שבין רצון הרשות להעשיר את קופתה לעומת זכותו של האזרח שלא לשאת בתשלומים שאין בהם זיקה לשירות הנטען – ידו של האזרח העליונה.

 

עובדות המקרה:

יזם מקים בניין משרדים. הרשות המקומית מתנה את מתן היתר הבניה בתשלומים והיטלים שונים ובכללם היטל סלילת כביש בסך גבוה.

בית משפט השלום קבע שההיטל נגבה כדין על פי חוקי העזר של אותה רשות.

היזם מגיש ערעור לבית משפט המחוזי, וזה, לאחר הדיון בערעור מחליט כי סלילת הכביש מכוחה נגבה ההיטל הסתיימה כעשרים שנה לפני שהוטל החיוב. בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי על פי הלכת 'אל עמי' לא ניתן לגבות היטל סלילת כבישים שנים כה רבות לאחר שסלילת הכביש הסתיימה רק בשל העובדה שהוקם בניין חדש.

הרשות המקומית ביקשה לתקוף את פסק הדין של בית המשפט המחוזי, במסגרת בקשה למתן רשות ערעור, בשלל נימוקים:

1.         הלכת 'אל עמי' נפסקה לפני כעשור וראוי שתבחן מחדש.

2.         הלכת 'אל עמי' אינה מתיישבת עם "תורת ההיטל" והתכלית הכלכלית שביסודה: כך, לטענת הרשות המקומית, ככל שמדובר בהיטל סלילת כביש ישנו יתרון לכך שהחיוב מתגבש תחילה במועד הסלילה ומוטל על הנישום, לאחר מכן ורק כאשר נבנה מבנה או תוספת בנייה.

3.         לשיטת הרשות המקומית, הלכת אל עמי הקובעת שהחיוב יהא מוטל סמוך למועד הסלילה, אולם יפקע לאחר חלוף זמן רב ממועד הסלילה, הינה תפיסה מוטעית, שכן ברור כי אין בידי העירייה לדעת אימתי ינוצלו זכויות הבנייה בנכס. ברי כי חלק בלתי מבוטל מהנכסים ייבנו לאחר זמן מה ואלו כלל לא יהיו בני חיוב.

4.         לשיטת הרשות המקומית עשויה להיגרם פגיעה בשוויון בין בעלי הנכסים שמיהרו לנצל את זכויותיהם לבנות בסמוך לבצוע עבודת התשתית ובין אלו שימתינו מספר שנים.

 

בית המשפט העליון דחה את בקשת הערעור שהגישה הרשות המקומית וקבע, שוב, כי יש ליישם את הלכת 'אל עמי'.

בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון, הפרשנות הרחבה שמציעה העירייה לחוק העזר, שלפיה ניתן לגבות מכוחו היטל סלילת כביש אף זמן רב לאחר שסלילתו הושלמה, אינה סבירה ואינה מבטאת את הזיקה הנדרשת בין השירות לבין תשלום החובה, והמהווה תנאי לקיום סמכותה של העירייה לגביית ההיטל.

 

בית המשפט העליון קובע כי גישת העירייה נוגדת במובהק את שנקבע בהלכת 'אל עמי'. בהיות הלכה זו הלכה שנקבעה לפני כשש שנים בלבד, הרי שאין בשלב זה מקום לשנותה. עוד נקבע כי עסקינן בחיוב בגין סלילת כביש שהתרחשה כ-20  שנה בטרם הוטל החיוב על היזם. מדובר בפרק זמן ארוך במיוחד. בהקשר זה יוזכר כי פרק הזמן שנדון בהלכת אל עמי הינו כ – 10 שנים, מחצית מהתקופה בענייננו.

(רעא 7296/10)

 

עו"ד יובל ברכה

רח' היצירה 29, בית גאון (מתחם הבורסה) רמת גן

טל': 03-9016008, פקס': 03-9016009;

yuvalb@yuvalb.org

 

עו"ד יובל ברכה נמנה על צמרת עורכי הדין בתחום העסקי מסחרי-אזרחי, ותחום הנדלן בכללם.

עו"ד ברכה הינו בעל תואר ראשון במשפטים, עם התמחות עסקית ענפה וכן הינו בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA). עו"ד ברכה משמש כבורר, קובל בלשכת עורכי הדין וכן הינו גם בעל תעודת מגשר מוסמך.

עו"ד ברכה כיהן כמנהל מחלקת נדלן במשרד גדול ומוביל בתל אביב, ומאז הינו מלווה עם צוות משרדו בעלי עסקים, יזמים, תאגידים, יחידים וגופים אחרים בשלל עסקאות, חלקם מן המוכרים יותר במשק הישראלי.

Leave Comments